Misyonumuz

İnsanlığın varoluşundan bu yana, eğitim farklı şekilleriyle günlük yaşantımızın bir parçası olmayı sürdürmüştür. Kimi zaman farkında bile olmadan edindiğimiz bilgi, beceri ve deneyimler, kimi zaman bilinçli olarak yöneldiğimiz eğitim, kuşaktan kuşağa aktarılarak ve hep üzerine eklenerek bugün yaşadığımız 2000li yılların altyapısını oluşturmuştur.
 
Uluslararası toplumun hızla yeniden örgütlendiği, mesafelerin kısaldığı, ticari pazarların ortak ve yakın bir konuma geldiği yeni dünya düzeninde merkez olarak misyonumuz; Bireylerin değişen dünya koşullarında farklı fırsatlar üretebilmelerine katkı sağlayabilecek, meslekleriyle ilgili alanlarda derin bir bilgi birikiminin yanı sıra, güçlü bir iletişim yeteneği ile sorun çözebilme ve analitik düşünme yeteneği kazanmalarına imkân sağlamaktır. 
Ayrıca, yaşamın her alanındaki çağdaş bilgiyi, kültürümüze özgü değerlerle bütünleştirerek, Ülke ekonomisinin gelişiminde etkin rol oynayan bilinçli ve hedeflerine odaklanmış bireylerin yetişmesine öncü olmaktır.
 
SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜSEM), 04 Kasım 1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesi uyarınca kurulmuş; 12 Ocak 2011 tarih ve 27813 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak faaliyetlerine başlamıştır.
BÜSEM'in temel amacı sosyal sermayeyi geliştirmektir. Başka bir ifade ile kişilerin bilgi ve becerilerini artırarak toplam üretime yapabilecekleri katkıyı maksimum bir noktaya taşıyarak, alternatif maliyeti yani fırsat maliyetini minimize etmektir. 
Bu amaca gerçekleştirmek üzere sertifikalı veya sertifikasız kurslar düzenlemektir. BÜSEM'in uyguladığı programları üç ana gruba ayırmak mümkündür. Bunlar, kısa süreli programlar, kurumlara özel eğitim programları ve sertifika programlarıdır. Program bitiminde katılımcılara KATILIM BELGESİ veya BAŞARI BELGESİ verilir. Başarı Belgesi devam şartını sağlayan ve sınavlarda başarılı olan katılımcılara; Katılım Belgesi ise sınav yapılmayan programlar ile sınav yapılıp da sınavlara girmeyen veya başarısız olan ancak derslerin en az %70'ine devam etmiş katılımcılara verilir.
 
AMACIMIZ
Bingöl Üniversitesi'nin önlisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek sürekli eğitim programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek, ülke kalkınmasına hizmet vermektir.
 
Kurumların eğitim gereksinimlerini ortaya çıkarmak ve bunlara yönelik çözüm önerilerimizi değerlendirmek yoluyla işbirliği içerisinde olmak, Merkezimizin bir diğer amacıdır. Amaçları doğrultusundaki tüm etkinliklerini meslek içi eğitim, kurumlara eğitim, sertifika programları, önceden programlanmış seminerler, çeşitli kesimlere konferanslar gibi yollarla gerçekleştirerek, Üniversitemizin hemen her alanda varolan deneyimli eğitim kadrosunu, gelen talepler doğrultusunda yönlendirmek, talepte bulunan kurum veya kuruluş çalışanlarını daha nitelikli ve donanımlı hale getirmek için katkıda bulunmak temel hedeflerimizdendir.
 
ÇALIŞMA SİSTEMİMİZ
BÜSEM olarak zamandan ve hızlı hareket edebilme kabiliyetini kazanmak için, bize gelen eğitmen veya kursiyer tekliflerini değerlendirip kurs açmaktayız. Genel kuralımız bu olmakla birlikte bazı istisnai durumlarda kendimiz kurs düşüncesini geliştirip eğitmen arayışına girmekteyiz. 
 
Üniversitemizin arzu eden öğretim elemanları ve üniversite dışında çalışan diğer bütün uzmanlar BÜSEM’e gelip eğitim formunu doldurmalarını, açmak istedikleri kursu açmalarına yardımcı olacağımızı belirtmek istiyoruz. Çünkü BÜSEM olarak bize gelen eğitmen tekliflerine öncelik tanımaktayız. 
 
Herhangi bir kurs için BÜSEM’ de toplanan ücretlerin brüt değeri üzerinden her bir kurs için bir adet kursiyer ücretini BÜSEM yönetiminin genel giderlerini (ikramlar, telefon görüşmeleri, varsa SKS payı vb) karşılamak üzere ayırdıktan sonra, geriye kalan toplam ücreti Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü, Döner Sermaye Müdürlüğü Hesabına aktarılmakta ve faturası kesilmektedir. Döner Sermaye Müdürlüğünce gerekli yasal kesintiler yapıldıktan sonra kalan kısım, ilgili eğitmenin hesabına doğruca yatırılmaktadır.